Tagasi

JJ-Entertainment OÜ, registrikoodiga 12221597, aadress Filtri tee 1, 10132 Tallinn (edaspidi Teenuse osutaja või Pool) ja klient, kes registreerib ehk vormistab JJ-Street Baltic Session e-poe liideses tellimuse ja identifitseerib end sisestades isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja või Pool), sõlmisid käesoleva Kasutuslepingu (edaspidi Leping).

1.      E-POOD

1.1.   JJ-Street Baltic Session sündmustele registreerimiseks mõeldud e-pood (edaspidi E-pood) on Teenuse osutaja poolt loodud internetiplatvorm, mille vahendusel toimub teenuste ja toodete müük Teenuse kasutajale.

1.2.   E-pood asub internetiaadressil www.balticsession.com

2.      ÜLDSÄTTED

2.1.   Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest, muudest kehtivatest õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitust.

2.2.   Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

2.3.   Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.

2.4.   Teenuse osutaja teeb Lepingu kättesaadavaks inernetiaadressil www.balticsession.com ostutingimuse menüüs, samuti ostuprotsessis enne Teenuse kasutaja poolt ostu eest tasumist.

3.      TEENUSED JA TOOTED NING OSTU SOORITAMINE

3.1.   E-poes pakutavaid teenuseid ja tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

3.2.   E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.3.   Teenuse kasutaja valib välja soovitud teenused või tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed, kinnitama Lepinguga tutvumist ja nõustumist ning tasub ostu eest internetipanga pangalingi või krediitkaardimakse vahendusel.

3.4.   Teenuse kasutaja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks, registreerimise lõpuleviimiseks. Teenuse osutaja ei vastuta tellimuse täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.5.   Müügi ja registreerimise kinnitamine toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4.      HINNAD

4.1.   Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu peale Teenuse kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Teenuse osutaja tarnima Teenuse kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teenuse kasutajal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5.      PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

5.1.   E-poest ostetud toodetele kehtib füüsilisest isikust Teenuse kasutajale võlaõigusseaduse §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

5.2.   Kaebused esitab Teenuse kasutaja Lepingu punktides 6.2.1. – 6.1.3. toodud kontaktaadressidel.

6.      ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

6.1.   Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.

6.2.   Tellimuse esitamisel Teenuse kasutaja poolt sisestatud Teenuse osutajale teatavaks saanud Teenuse kasutaja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse teenuse osutamiseks ja pakkumiseks Teenuse kasutajale.

6.3.   Kaardiandmete küsimisel kasutatakse turvalisi MasterCard SecureCode ning Verified by Visa turvasüsteeme.

6.4.   Teenuse osutaja sisestatud kaardi andmeid ei näe. Tehingu tegemiseks suunatakse kaardi valdaja Maksekeskuse turvalisesse keskkonda. Maksmise hetkel toimub kaardi valdaja kaardiandmete sisestus kaardi valdaja poolt Maksekeskuse serveris paiknevasse andmebaasi ning andmeid säilitatakse samuti Maksekeskuses paiknevas serveris.

6.5.   Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

6.6.   Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta, ostetud teenused või kaubad, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, riik, telefoninumber, sünniaeg, sugu, sisestatud kommentaarid, kasutatud makseviis, Lepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, kasutatav internetilehitseja ning selle versioon, operatsioonisüsteem, ip aadress, kasutatava seadme tüüp, toimingute teostamise aeg, veebilehe isiklik ID number.

6.7.   Isikuandmeid töötleb JJ-Entertainment OÜ, registrikoodiga 12221597, aadress Filtri tee 1, 10132 Tallinn

6.8.   Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.

6.9. Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

6.10. Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks lepinguga antud õigus, seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.

6.11. Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.

6.12. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressile tellimuskinnituse, samuti Lepingu täitmiseks vajalike e-kirjade saatmiseks.

6.13. Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi kasutajakonto loomisel või tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku linnukesega vastavas aknas.

7.      VASTUTUS

7.1.   Teenuse osutajal lasub vastutus teenuse või toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust teenuste või toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

7.2.   Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes headele tavadele tuginedes.

7.3.   Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

7.4.   Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.

7.5.   Kui üks Lepingu Pooltest on Lepingust tulenevaid kohustusi rikkunud on teisel Poolel õigus esimeselt nõuda:

7.5.1.  kohustuse täitmist;

7.5.2.  oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda;

7.5.3.  nõuda kahju hüvitamist;

7.5.4.  taganeda lepingust või öelda leping üles;

7.5.5.  hinna alandamist;

7.5.6.  rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral viivist, mis on 0,15% võlgnetavast summast iga kohustuse täitmisega viivitatud päeva eest.

7.6.   Pooled võivad kohustuse rikkumise korral kasutada eraldi või koos kõiki seadusest või Lepingust tulenevaid õiguskaitsevahendeid, mida saab üheaegselt kasutada, kui seadusest või Lepingust ei tulene teisiti. Kohustuse rikkumisest tuleneva õiguskaitsevahendi kasutamine ei võta Poolelt õigust nõuda kohustuse rikkumisega tekitatud kahju hüvitamist.

7.7.   Pool ei või tugineda kohustuse rikkumisele teise Poole poolt ega kasutada sellest tulenevalt õiguskaitsevahendeid niivõrd, kuivõrd selle rikkumise põhjustas tema enda tegu või temast tulenev asjaolu või sündmus, mille toimumise riisikot ta kannab.

8.   ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE

8.1. Lepingust tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Pooltel õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole või lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.

9.    KASUTUSTINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

11.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.

11.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen tutvunud ja nõustun tingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.